Hoa lan, bán giống lan đai châu, cung cấp giống hoa lan nuôi cấy mô - Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội